Face Recognition - זיהוי פנים ודיווחי נוכחות

אפליקציה + מערכת ניהול CRM גדולה. המערכת מאפשרת ניהול מבוזר של 80 סניפים.
אפליקציה ייחודית המאפשרת לבצע דיווחי נוכחות ב 80 סניפים של רשת חינוכית באמצעות Face Recognition.

בתחילת שיעור המרצה מפעיל את המצלמה באפליקציה ומתבצע זיהוי פנים של כל הסטודנטים ברגע אחד,
ברגע הזיהוי מתבצע רישום נוכחות התלמיד במערכת ה CRM. 
אין צורך לבצע רישום ידני. מערכת ניהול תשלומים בהתאם לדיווחי הנוכחות.