קופת מגן

עמותת אהבת חסד מקשרת בין משפחות לחיילים בדרך ייחודית:
לכל חייל שממלא את פרטיו באפליקציה ,יוצמד אזרח שיתפלל ויתרום צדקה לשמירתו והצלחתו.