BlendPost - כל הכתבות במקום אחד

כל הכתבות בישראל במקום אחד, תיהנו מקריאת כתבות מהאתרים המובילים בישראל והכל באפליקציה אחת.
האפליקציה מקלה על איתור והתאמה אישית של המקורות בהתאמה אישית! BlendPost משתמש רק באתרים אמינים ומוכרים ושומרים על פרטיות דיגיטלית.